خبر اول

کودکان خاورمیانه قربانی شبکه های اجتماعی
کودکان خاورمیانه ای نسبت به سایر کودکان جهان حضور گسترده تری در شبکه های اجتماعی دارند که این امر آسیب های فراوانی در آینده برای آنها در پی خواهد داشت.

کودکان خاورمیانه قربانی شبکه های اجتماعی

مصوبه‌ای برای انتقال سرور تلگرام به ایران وجود ندارد
وزیر ارتباطات:

مصوبه‌ای برای انتقال سرور تلگرام به ایران وجود ندارد

ایتنا - وزیر ارتباطات گفته است که اصلا الزام انتقال سرور تلگرام به ایران مطرح نبوده است.